A
Code Calendar by zalim-code.com

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

จุดประสงค์รายวิชา
          1.  เพื่อให้มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคำ
          2.  เพื่อให้ทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
          3.  เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ
มาตรฐานรายวิชา 
          1.  อธิบายความหมาย  หน้าที่  และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ
          2.  ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างแลพแก้ไขเอกสาร
          3.  จัดพิมพ์เอกสารด้วยดปรแกรมประมวลผลคำคำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำปฏิบัติ
การพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ  การบันทึก  การจัดพิมพ์เอกสารทาง
เครื่องพืมพ์